Thông báo về việc hủy bỏ các công trình dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết của

( 21-09-2018 10:32:00  )
 

Thông báo về việc hủy bỏ các công trình dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết của