Thông báo v.v tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện Sông Mã lần thứ nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

( 20-08-2018 04:22:00  )
 

Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện Sông Mã lần thứ nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.