Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đát trên địa bàn huyện Sông Mã

( 25-06-2018 01:48:00  )
 

 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đát trên địa bàn huyện Sông Mã