Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện (Tuần 34, từ ngày 20/8 - 24/8/2018)

( 17-08-2018 04:12:00  )
 

Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện (Tuần 34, từ ngày 20/8 - 24/8/2018).