Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

( 22-06-2016 12:30:00  )
 
Sáng ngày 20/6/2016, Huyện ủy Sông Mã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; các chi đảng bộ cơ sở; các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể của huyện. 

(Đồng chí Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và giới thiệu 3 chuyên đề (Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Chuyên đề 2: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chuyên đề 3: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020); Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ huyện thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng XII của Đảng; Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị và một số văn bản khác.

Qua đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt lần này sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời xây dựng chương trình và kế hoạch hành động, để thu được những kết quả thiết thực, nhất là cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị vào thực tiễn nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Thực hiện: Đài TT – TH huyện Sông Mã