Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch, Đầu tư

Thông báo đăng ký tham gia chủ trì dự án thực hiện nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới năm 2018

( 10-07-2018 07:20:00  )
 

Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Sông Mã thông báo đăng ký tham gia chủ trì dự án thực hiện nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới năm 2018