Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch, Đầu tư

Danh mục các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch năm 2018

( 15-11-2017 12:01:00  )
 

Danh mục các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch năm 2018 từ các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước