Trang chủ > Người dân > Lịch tiếp dân

Lịch tiếp dân

( 14-03-2016 04:36:00  )
 
Những quy định chung về quy chế tiếp công dân

Fri, 18/07/2014 17:00 | GMT +7

Tại điều 4 của Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân quy định:

Việc tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp có công việc đột xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Phó Chủ tịch tiếp công dân. Việc ủy quyền được thông báo tại nơi tiếp công dân.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (theo lịch phân công) tham gia tại các buổi tiếp công dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.

3. Thanh tra tỉnh cử một Phó Chánh Thanh tra tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.

4. Giám đốc các sở, ngành khác có trách nhiệm (hoặc cử người có thẩm quyền) tham gia tiếp công dân cùng Thường trực UBND tỉnh khi được yêu cầu.

 

Chi tiết Quy chế tiếp công dân ban hành kèm Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trong tài liệu đính kèm

File đính kèm: