Lịch công tác của CT các PCT HĐND, UBND huyện (Tuần 21, từ ngày 21 tháng 5 năm 2018 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018)

( 21-05-2018 08:38:00  )
 

Lịch công tác của CT các PCT HĐND, UBND huyện (Tuần 21, từ ngày 21 tháng 5 năm 2018 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018)