Lịch công tác của CT các PCT HĐND, UBND huyện (Tuần 17)

( 20-04-2018 09:47:00  )
 

Lịch công tác của CT các PCT HĐND, UBND huyện (Tuần 17, từ ngày 23 tháng 4 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018)