Lịch công tác của Chủ tịch các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện (Tuần 22, từ ngày 28 tháng 5 năm 2018 đến ngày 01 tháng 6 năm 2018)

( 25-05-2018 02:42:00  )
 

Lịch công tác của Chủ tịch các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện (Tuần 22, từ ngày 28 tháng 5 năm 2018 đến ngày 01 tháng 6 năm 2018)