Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Huyện ủy Sông Mã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

( 02-10-2018 10:21:00  )
 

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 17.12.2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;  Kế hoạch số 77-KH/TU của BCH  Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Thường vụ huyện ủy Sông Mã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã được một số kết quả cụ thể:

Đề xuất với tổ đề án của tỉnh sáp nhập Phòng dân tộc huyện với Phòng lao động-Thương binh&xã hội huyện; sáp nhập Phòng y tế huyện với Phòng Văn hóa&Thông tin huyện. Thực hiện xong phương án bố trí đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát các tiêu chí phân loại quy mô xã, bản, tổ dân phố để tham mưu xây dựng phương án thực hiện theo quy định. Đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất tổ chức, bộ máy ở những nơi có đủ điều kiện 01 nội dung: Trưởng Ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, gửi Ban Tổ chức tỉnh uỷ tổng hợp.

Ngày 25/7/2018, UBND huyện ban hành Phương án số 1231/PA-UBND về giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã, gửi Sở Giáo dục&Đào tạo tỉnh tổng hợp. Thực Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, ngày 14/9/2018 đã tổ chức Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. Ngày 24/8/2018, Chủ tịch UBND huyện đã ban hàn Quyết định sáp nhập 37 đơn vị trường học thành 18 đơn vị trường học. Ngày 05/9/2018 đã tổ chức công bố Quyết định thành lập các đơn vị trường. Sau kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo. Thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện, ngày 01/10/2018 sẽ tổ chức Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện.

(Hội nghị công bố Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Sông Mã)

 

Ban Thường vụ huyện ủy đã giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng Phương án kiện toàn, sắp xếp các cơ quan chuyên môn; Ban quản lý dự án huyện Sông Mã. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Đề án số 1019/ĐA-UBND Ngày 23/6/2018 về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, gửi UBND tỉnh tổng hợp.

Ban Thường vụ huyện ủy, ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm  trong thời gian tới là tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện căn cứ nhiệm vụ, chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức, để thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Tập trung lãnh tổ chức thực hiện tốt các phương án: Sáp nhập Phòng Dân tộc với Phòng Lao động TB&XH, Phòng Y tế với Văn phòng HĐND - UBND huyện; giải thể Ban Dân tộc của HĐND huyện; sáp nhập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng với Ban Quản lý dự án di dân TĐC huyện Sông Mã (dự kiến xong trong năm 2018).Sáp nhập các bản, tổ dân phố: và thực hiện thí điểm hợp nhất các đơn vị khi được Ban Thường vụ tỉnh ủy lựa chọn thí điểm tại huyện Sông Mã./. 

                                         T/h: Nguyễn Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy