Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2018

( 29-05-2017 02:44:00  )
 
Ngày 23/5/2017, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công dự toán ngân sách năm 2018. Dự hội nghị có đ/c Lê Thị Yến – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; các đồng chí chủ tài khoản, kế toán các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 19 xã, thị trấn. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng thể thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách 5 tháng đầu năm 2017. Năm 2017, kế hoạch vốn đầu tư của huyện được giao là 161.982 triệu đồng (đến hết ngày 22/5/2017), luỹ kế giải ngân đến nay là 26.969 triệu đồng đạt 16,6 % kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 385.335 triệu đồng bằng 55,36% so với dự toán tỉnh giao, bằng 53,8% so với dự toán HĐND huyện giao, trong đó thu trên địa bàn huyện ước đạt 26.167 triệu đồng. Tổng chi ngân sách ước đạt 313.587 triệu đồng bằng 45,2 % so với dự toán tỉnh giao và HĐND huyện quyết nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công, xây dựng dự toán ngân sách năm 2018.

Sau hội nghị này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát nhiệm vụ chính trị, nghiêm túc đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 xong trước ngày 10/6/2017. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, quốc phòng, đối ngoại. Đồng thời, thực hiện tốt các giải pháp thu, chi ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội./.

T/h: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã