Trang chủ > Kinh tế - Chính trị

Đảng bộ thị trấn Sông Mã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

( 10-08-2018 08:36:00  )
 
Nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng trên 3 lĩnh vực tư tưởng, chính trị và tổ chức, Đảng bộ thị trấn Sông Mã luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất từ cấp ủy tới cán bộ, đảng viên.

  

Chi bộ tổ 11, thị trấn Sông Mã tham gia bảo vệ rừng.

 

Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nội dung chuẩn mực đạo đức, thực hiện bản cam kết cá nhân theo Công văn số 822-CV/HU ngày 24/8/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động; xử lý thông tin, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quần chúng nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra, giám sát về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các tổ chức đảng, chính quyền ở thị trấn.

Với chức trách, nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện cụ thể, tập trung vào những nơi, những việc được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm. Thông qua đó, chấn chỉnh những nơi có dấu hiệu vi phạm chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, sinh hoạt Đảng, quan liêu, thiếu trách nhiệm, chủ động phòng ngừa vi phạm ngay tại cơ sở; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa’’. Đặc biệt, chú trọng giám sát đảng viên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Nguyễn Văn Đồng cho biết: Đảng bộ có 477 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ (trong đó 4 chi bộ trường học, trạm y tế). Từ năm 2017 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra theo Điều 32, Điều 30 đối với đảng viên và chi bộ các tổ 5, tổ 8, tổ 9 về triển khai, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ và các văn bản, tài liệu công tác tại chi bộ. Tổ chức 6 cuộc giám sát đối với chi bộ trường Mầm Non, chi bộ tổ 11, chi bộ cơ quan thị trấn về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập, triển khai nghị quyết Đại hội XII của Đảng; công tác phát triển Đảng... Nhìn chung, các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, cơ bản thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Đảng cấp trên. Qua kiểm tra, giám sát không có dấu hiệu vi phạm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quy ước hương ước của tổ, bản đề ra. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của các tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần vào kết quả năm 2017 của Đảng bộ có 9 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, Đảng ủy thị trấn còn thực hiện nghiêm chế độ phân công cấp ủy viên theo dõi từng lĩnh vực, địa bàn; tăng cường năng lực, trách nhiệm của cấp ủy viên trong tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân. Định kỳ hằng tháng, từng cấp ủy viên tham dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách để nắm tình hình và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, không gây bức xúc, phát sinh thành điểm nóng.

Có thể khẳng định, qua công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy thị trấn Sông Mã đã nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XVII đã đề ra.

Theo baosonla.org.vn