Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

KỲ HỌP THỨ 5, HĐND HUYỆN SÔNG MÃ KHÓA XX THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

( 15-12-2017 09:30:00  )
 
Ngày 14.12.2017, tại Hội trường huyện diễn ra kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Sông Mã; Các đồng chí trong tập thể Thường trực huyện uỷ, Ban Thường vụ huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ nghỉ hưu trên địa bàn Thị trấn Sông Mã; các vị đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét các báo cáo về: Phát triển kinh tế - xã hội, QP - AN năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Báo cáo kết quả  thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2017; Công tác cải cách hành chính;  Kết quả công tác của UBND huyện năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện; Kết quả công tác của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện năm 2017. Xem xét các báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Kỳ họp được nghe đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Sông Mã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2017. 

Kỳ họp đã thống nhất cao thông qua 07 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 2018; Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XX; Nghị quyết về thông qua những nội dung do Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém,   chủ tọa kỳ họp đề nghị sau kỳ họp các vị đại biểu HĐND huyện; UBND huyện, các cơ quan, đơn vị của huyện cần tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các thành viên của Mặt trận, các ngành, các cấp theo chức năng nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện cần tăng cường các hoạt động giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND huyện; Triển khai có hiệu quả chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện.

- UBND huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề cao trách nhiệm, tiếp thu, xem xét giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã được Thường trực HĐND huyện tổng hợp tại Báo cáo số 88/BC-TTHĐND ngày 23/11/2017 và các kiến nghị, ý kiến tham gia, góp ý của Ủy ban MTTQVN huyện tại Thông báo số 82/TB-MTTQ-BTT ngày 29/11/2017 trình tại kỳ họp; thực hiện tốt những nội dung đã báo cáo trước kỳ họp và Nhân dân.

 - Các vị đại biểu HĐND huyện sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu chấp hành các chính sách, pháp luật, động viên Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Giữ mối liên hệ thường xuyên và gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đóng góp tích cực, có hiệu quả trong các hoạt động của HĐND. Tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước; thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện Sông Mã (07/3/1953 - 07/3/2018).

Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng; tập trung cao cho việc phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao; thực hiện ghép, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả theo chủ trương của Tỉnh ủy. Chăm sóc cây trồng phân tán; Triển khai tốt công tác trồng rừng năm 2018. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và chủ động khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt 111,25 tỷ đồng. Nắm chắc tình hình, giữ vững AN - QP, bảo vệ và xây dựng vững chắc tuyến biên giới Việt - Lào. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, giảm phiền hà trong việc giải quyết các công việc cho tổ chức và Nhân dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định 237-QĐ/HU ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy về quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.       

                                                   T/h: Nguyễn Bình- Ban Tuyên giáo huyện ủy