Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Huyện ủy Sông Mã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tháng 6 năm 2018

( 07-06-2018 02:52:00  )
 
Thực hiện Quy chế làm việc và kế hoạch công tác tháng 6, ngày 07.6.2018, Ban Thường vụ huyện ủy Sông Mã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vi Đức Thọ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ.

(Toàn cảnh hội nghị) 

 

Đồng chí Vi Đức Thọ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Hội nghị tập trung quán triệt Quy định số 01-QĐi/TU ngày 17.5.2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 02-QĐi/TU ngày 17.5.2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03.10.2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Kế hoạch 89-KH/TU, ngày 16  tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 161-KH/HU, ngày 21.5.2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quán triệt Kết luận số 514-KL/TU, ngày 23.4.2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và khắc hậu quả báo lũ trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 1112-TB/TU, ngày 19.4.2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc các đoàn của các cơ quan, đơn vị đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong nước;

Hội nghị nghe, thảo luận Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Vi Đức Thọ, Bí thư huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện 6 nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Ban Thường vụ giao Ban Tổ chức huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành các văn bản cụ thể hóa về công tác cán bộ; giao UBND huyện tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy ban hành Kết luận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa XI về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; UBND huyện tham mưu cho BTV huyện ủy ban hành văn bản lãnh đạo thực hiện Kết luận 514-KL/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn huyện./.

                                                         T/h: Nguyễn Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy