Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã nhiệm kỳ 2015 - 2020

( 28-09-2018 04:29:00  )
 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 27.9.2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Hội nghị đã tập trung thảo luận, thông qua Tờ trình số 99-TTr/HU, ngày 25.9.2018 của Ban Thường vụ huyện ủy xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Tờ trình số 226-TTr/UBKTHU, ngày 01.8.2018 của Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT huyện uỷ khoá XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Tờ trình số 231-TTr/UBKTHU, ngày 08.8.2018 của Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ về việc ban hành Kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát việc cháp hành các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

(Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện bế mạc Hội nghị)

 

Bế mạc hội nghị, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện yêu cầu từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành căn cứ nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung  cùng tập thể ban chấp hành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ:

 - Tập trung rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định tại Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 04.12.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

- Tập trung chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 27.3.2018 của Ban Thường vụ huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt 111,25 tỷ đồng, bằng 100% dự toán HĐND huyện giao.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tiến độ giải ngân các chương trình dự án trên địa bàn huyện.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

-Chỉ đạo hoàn thành 100% việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo kế hoạch.

- Chỉ đạo triển khai rà soát các khu đất để tạo quỹ đất, trọng tâm là phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất với 10 thửa đất tại bản Tân Lập xã Chiềng Khương.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp và an ninh trật tự tại 04 xã Chiềng Khoong, Mường Hung, Huổi Một và Chiềng En; tổ chức sơ kết, tổng kết cuộc vận động theo kế hoạch.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của huyện về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

- Chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể cấp uỷ, cấp uỷ viên, tổ chức Đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 theo kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

- Tập trung giải quyết đơn thư, tăng cường tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân theo quy định.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, văn hóa, y tế đã đề ra; tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

                                        T/h: Nguyễn Bình, Ban Tuyên giáo huyện ủy.