Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

( 26-09-2017 03:43:00  )
 
Ngày 25.9.2017, Ban Thường vụ huyện uỷ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng chí Vi Đức Thọ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng và Phó các ban HĐND; Tập thể BTV Đảng uỷ cơ sở; Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ; Trưởng và Phó các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Quy định số 89 ngày 04/8/2017 Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Hướng dẫn số 07 ngày 25/8/2017 của Ban Tổ chức tỉnh uỷ thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kết hoạch số 63, 64 và Kế hoạch số 65 ngày 24.8.2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10, 11 và 12 ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Và một số văn bản của Ban thường vụ tỉnh uỷ và huyện uỷ.

Trong thời gian tới các tổ chức cơ sở đảng, các cấp uỷ, chính quyền các cơ quan ban ngành, đoàn thể và các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện cần phải quán triệt, triển khai nghiên cứu sâu sắc, đầy đủ các văn bản của Trung ương, tỉnh uỷ và báo cáo sơ kết của BTV huyện uỷ đã quán triệt tại hội nghị; các cấp uỷ chỉ đạo cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết số 10,11,12 ngày 03/6/2017 của hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khoá XII; Kết hoạch số 63, 64 và Kế hoạch số 65 ngày 24/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; đồng thời lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội công đoàn cấp huyện; Đại hội hội nông dân cơ sở, tiến tới Đại hội nông dân huyện.

Ban Thường vụ huyện ủy Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 36, 46. Nhân dịp này Bộ công an đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc” cho 5 cá nhân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 10, 11, 12-NQ/TW ngày 03.6.2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 63, 64, 65-KH/TU ngày 24.8.2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện.

2- Về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, trọng tâm thời gian tới cần tập trung quán triệt, phổ biến đến toàn thể đảng viên trong chi bộ, đảng bộ về nội dung Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12.9.2017 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 31.8.2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra. Kiến nghị hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm.

Giao Ủy ban kiểm tra huyện ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ: Tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 480-QĐ/TU ngày 02.8.2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng của Tỉnh ủy, ban Thường vụ tỉnh ủy; các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện.

4- Về công tác cán bộ

Căn cứ Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04.8.2017 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: Giao các tổ chức cơ sở đảng căn cứ quy định này để làm cơ sở đánh giá, nhận xét cán bộ năm 2017 và những năm tiếp theo.

 Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 25.8.2017 của Ban Tổ chức tỉnh ủy thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: Giao Ban Tổ chức huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy triển khai đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn của huyện.

5- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện và tổ chức đánh giá các chỉ tiêu, nghị quyết, kế hoạch công tác năm 2017, làm cơ sở xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 gắn với lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể cấp uỷ, cấp uỷ viên, tổ chức Đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2017.

6- Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ, trọng tâm là quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khoá XII; tập trung chỉ đạo đại hội hết nhiệm kỳ đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2017-2022; lãnh đạo tổ chức đại hội hội nông dân cơ sở, tiến tới Đại hội hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện Sông Mã theo kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy.

7- Về thực hiện Chỉ thị 36; Chỉ thị 46 và Đề án công an xã:

7.1- Đối với thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 06.7.2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự”:

- Tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 06.7.2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo kế hoạch năm 2017 (đối với cấp xã: Mỗi xã thực hiện chuyển hoá 01 bản; đối với cấp huyện: Kết thúc cuộc vận động “toàn dân tham gia chuyển hoá địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT tại 02 xã Mường Sai, Nà Nghịu đề nghị đưa 02 xã ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự).

7.2- Đối với thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26.02.2010 của Ban Thường vụ tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

- Tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26.02.2010 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, nhất là các lực lượng công an xã, dân quân tự vệ; phát huy vai trò bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở.

7.3- Về thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã giai đoạn 2015 - 2020"

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót trong công tác tổ chức xây dựng lực lượng, thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, hồ sơ tài liệu.

- Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng công an xã; trong đó, tập trung rèn luyện đạo đức tác phong, thực hiện đúng Điều lệnh Công an nhân dân của lực lượng công an xã; nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, chính trị cho lực lượng công an xã./.

T/h: Thu Thủy – Đài TTTH Sông Mã