Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10

( 26-09-2017 10:22:00  )
 
Thực hiện Quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX, ngày 25.9.2016 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10.

Dự Hội nghị có 31/39 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,  các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ. Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị  xem xét, thảo luận và thông quan: dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; Báo cáo số 345-BC/HU, ngày 16.8.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02.10.2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới; Báo cáo số 349-BC/HU, ngày 21.8.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 31.12.2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Báo cáo số 356-BC/HU, ngày 28.8.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; Báo cáo số 363-BC/HU, ngày 21.9.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy kết quả công tác lãnh đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh - đối ngoại, công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn huyện giữa hai Hội nghị lần thứ 9 và thứ 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thông qua Báo cáo số 364-BC/HU, ngày 21.9.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 28.7.2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2015 – 2020;  Báo cáo số 365-BC/HU, ngày 21.9.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 28.7.2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương giai đoạn 2015 - 2020.

Nhằm phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và công tác đối ngoại của huyện trong thời gian qua, Ban Chấp hành đảng bộ huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

1- Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định tại Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 15.12.2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; chỉ đạo hoàn thành, vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2017.

2- Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc cây ăn quả trên đất dốc;cải tạo vườn tạp; chăm sóc cây phân tán theo kế hoạch; tăng cường lãnh đạo đối với việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với nâng cao thu nhập theo quan điểm sản xuất hàng hóa. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, tập trung công tác khoanh nuôi, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; hoàn thành rà soát quy hoạch 3 loại rừng. Chủ động phòng, chóng đói, rét và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

3- Tập trung chỉ đạo hoàn thành 100% việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo kế hoạch.

4- Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

5- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

6- Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng trung tâm hành chính công của huyện và đưa vào hoạt động.

7- Chỉ đạo các giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; quản lý tốt hộ tịch, hộ khẩu; tập trung nắm tình hình di cư không theo quy hoạch, tình hình hoạt động tôn giáo trái pháp luật; thực hiện tốt việc sắp xếp, hỗ trợ ổn định các điểm dân cư cách xa trung tâm bản theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh; tập trung làm tốt công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Sông Mã; kết thúc cuộc vận động “toàn dân tham gia chuyển hoá địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT” tại 02 xã Mường Sai, Nà Nghịu và đề nghị đưa 02 xã ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

8- Tiếp tục chỉ đạo triển khai khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong các báo cáo sơ kết thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và sơ kết các nghị quyết, chương trình của Trung ương, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ, trọng tâm là quán triệt, học tập nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khoá XII; tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2017-2022; lãnh đạo đại hội hội nông dân cơ sở, tiến tới Đại hội hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong những tháng cuối năm, trọng tâm là tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện Sông Mã.

9- Hoàn thành Chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2017, xây dựng Chương trình năm 2018. Chỉ đạo công tác kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể cấp uỷ, cấp uỷ viên, tổ chức Đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2017. Lãnh đạo việc tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, xã.

10- Tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; rà soát nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2017; gắn việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên với kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh và gắn với đánh giá thực hiện cam kết của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết thúc hội nghị, đồng chí VI Đức Thọ, Bí thư Huyện ủy yêu cầucác đồng chí huyện uỷ viên tăng cường bám nắm địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

                                                                Nguồn: Ban Tuyên giáo huyện ủy