Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Sông Mã

( 30-12-2016 08:11:00  )
 
Ngày 26/12/2016, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Quàng Văn Hương - Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc khảo sát tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Sông Mã năm 2016. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Sông Mã.

Năm 2016, huyện Sông Mã đã tiếp nhận 130 đơn các loại, trong đó có 7 đơn khiếu nại, 33 đơn tố cáo, 90 đơn kiến nghị. Nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bồi thường, hỗ trợ khi triển khai thực hiện các dự án… Đến nay, huyện đã giải quyết xong 6/7 đơn khiếu nại, 19/33 đơn tố cáo, 34/90 đơn kiến nghị. Kết quả giải quyết đơn thư đều đảm bảo đúng quy định, người kiến nghị, đứng đơn đều nhất trí với kết quả giải quyết. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết đơn thư, việc phối hợp giữa các cơ quan, tranh thủ ý kiến tư vấn về ngành, lĩnh vực có lúc, có việc còn lúng túng; đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến nhiều nơi cùng một nội dung, trình độ năng lực một số cán bộ tham gia giải quyết đơn hạn chế, dẫn đến thời gian giải quyết kéo dài, chất lượng chưa cao…

Tại buổi khảo sát, huyện Sông Mã kiến nghị Chính phủ và tỉnh bố trí biên chế cho bộ phận tiếp công dân, thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị và giải trình theo thẩm quyền. Đồng chí Quàng Văn Hương đề nghị các đơn vị tập trung làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi trọng việc phân loại và xử lý đơn, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân cán bộ làm công tác tiếp dân nâng cao trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ./.

                                              Thực hiện: Ánh Nguyệt – Đài TTTH Sông Mã