Trang chủ > Hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện

Ban Chỉ đạo về củng cố hệ thống chính trị cơ sở huyện làm việc với Đảng ủy xã Nà Nghịu

( 20-06-2018 04:43:00  )
 
Thực hiện Chương trình công tác tháng 6, ngày 19.6.2018, Ban chỉ đạo huyện về củng cố hệ thống chính trị cơ sở làm việc với Đảng uỷ xã Nà Nghịu nắm tình hình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Nà Nghịu đối với công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

(Đ/c Hoàng Thị Đôi, Phó Bí thư thường trực  huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHTCCCS huyện chủ trì buổi làm việc)

 

Sau khi nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng uỷ xã Nà Nghịu và các ý kiến thảo luận, đồng chí Hoàng Thị Đôi, Phó Bí thư  huyện ủy, trưởng Ban chỉ đạo huyện về củng cố hệ thống chính trị cơ sở kết luận và yêu cầu Đảng ủy xã Nà Nghịu tập trung lãnh đạo thực hiện một nhiệm vụ trọng tâm sau:  

- Rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở, đề ra các giải pháp đề xuất cụ thể để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

- Chủ động triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 147-KH/HU, ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 141-KH/HU, ngày 21/01/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về phát triển đảng viên năm 2018, tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên ở chi bộ dưới 5 đảng viên.

- Tăng cường nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại với nhân dân năm 2018

- Chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2018 triển khai cuộc vận động chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại xã; duy trì kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã thực hiện quy trình, lập hồ sơ đề nghị đưa xã Nà Nghịu ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện những nội dung đột phá theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị năm 2018. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị đối với đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ xã.

- Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến bản.

- Chỉ đạo UBND xã giải quyết các điểm tranh chấp đất đai trên địa bàn xã./.

                         T/h: Nguyễn Thị Bình, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy