Trang chủ > Cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Sông Mã năm 2019

( 28-01-2019 01:22:00  )
 

Nhằm tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động, tích cực tham gia công tác tuyên truyền về CCHC. Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện. Ngày 11/01/2019, UBND huyện Sông Mã đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) năm 2019 với những nội dung, thời gian, hình thức tuyên truyền như sau:

1. Tuyên truyền các nội dung CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Nội dung:

+ Lồng ghép, đưa các nội dung, thông tin về CCHC trong các buổi họp giao ban, họp định kỳ; trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về các nội dung liên quan đến CCHC, từ đó phát hiện cách làm mới, hay, đem lại hiệu quả thiết thực.

+ Thường xuyên kịp thời cập nhật, rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung trên Trang thông tin điện tử của huyện, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin về CCHC nói chung và thủ tục hành chính nói riêng.

+ Cung cấp địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định thủ tục hành chính và đăng tải kết quả trả lời của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Tuyên truyền trên sóng Truyền thanh, Truyền hình huyện

- Thời gian thực hiện: Hàng tuần.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Nội dung: Thông tin tình hình và kết quả thực hiện công tác CCHC; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn huyện; ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và phản hồi của cơ quan hành chính các cấp.

3. Tuyên truyền trên sóng phát thanh, nhà văn hóa tại các bản, tổ dân phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng tháng.

- Cơ quan chủ trì: UBND các xã, thị trấn

- Cơ quan phối hợp: Đoàn thể chính trị, xã hội các xã, thị trấn; Ban quản lý bản, tổ dân phố.

- Nội dung: Thông tin về chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác CCHC; hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; tình hình và kết quả thực hiện CCHC; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn xã, thị trấn; những nội dung chính quyền phải công khai với Nhân dân gắn với việc thực hiện dân chủ cơ sở (đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, thông qua hệ thống đài Truyền thanh cấp xã, qua các cuộc họp ở bản, tổ dân phố và tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền một cách dễ hiểu, thiết thực).

4. Tuyên truyền, phổ biến kết quả Chỉ số CCHC (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) thông qua các văn bản, tài liệu

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Nội dung: Kết quả cụ thể của các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các Chỉ số; ý nghĩa, tác động của các Chỉ số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

5. Tuyên truyền thông qua việc tham gia cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến, giải pháp về CCHC.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Nội dung: Tham gia cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến, giải pháp về CCHC do UBND tỉnh tổ chức.

6. Tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, Hội nghị từ cấp huyện đến cơ sở; lồng ghép thông qua các lớp tập huấn do huyện tổ chức, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Nội dung: Tham gia cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến, giải pháp về CCHC do UBND tỉnh tổ chức.

Xem nội dung chi tiết tại đây: