Trang chủ > Cải cách hành chính

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

( 04-06-2018 02:05:00  )
 

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng (thay thế Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La)