Trang chủ > Cải cách hành chính

Ban hành Chỉ thị cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Ban hành Chỉ thị cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
( 08-03-2016 05:59:00  )
 
Ngày 01/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2015 và những năm tiếp theo, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, coi cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Tăng cường đối thoại, giao lưu trực tuyến; tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc nếu có; điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp về tài nguyên và môi trường; tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016.Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh đã được Hiến pháp quy định. Thủ tục hành chính ban hành phải bảo đảm thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chỉ thị cũng nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định thực hiện việc liên thông thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;… Phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Xây dựng trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở theo hướng đồng bộ, thống nhất với pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chú trọng lồng ghép và liên thông thủ tục hành chính giữa các lĩnh vực tài nguyên và môi trường với các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và khẩn trương thành lập, kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất một cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; trong năm 2015, phải hoàn thành việc công bố thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường nhằm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.