Trang chủ > Các cuộc thi

Quy chế Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

( 28-03-2018 05:47:00  )
 

Căn cứ Kế hoạch số 152-KH/HU ngày 01.3.2018 của Ban Thường vụ huyện uỷ về tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Ban Tổ chức Hội thi ban hành Quy chế Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:

I- CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1- Việc tổ chức Hội thi phải được thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch số 152-KH/HU ngày 01.3.2018 của Ban Thường vụ huyện uỷ về tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2- Chấp hành nghiêm thời gian làm việc của Hội thi:

+ Sáng từ 7h00’ - 11h00’.

+ Chiều từ 13h30’ - 17h30’.

3- Tuân thủ nghiêm các quy định của Hội thi và phải có mặt trong suốt thời gian diễn ra Hội thi.

4- Không sử dụng điện thoại di động trong hội trường, không phát ngôn tùy tiện, không có các hành vi gây ảnh hưởng đến Hội thi.

5- Trang phục: Đảm bảo gọn gàng, lịch sự và phù hợp.

II- ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH DỰ THI

1- Các thí sinh tham dự Hội thi phải thuộc đối tượng dự thi theo Kế hoạch số 152-KH/HU ngày 01.3.2018 của Ban Thường vụ huyện uỷ về tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2- Thí sinh tham dự hội thi vắng mặt phải có lý do và được Ban Tổ chức Hội thi đồng ý.

3- Các thí sinh dự thi có trách nhiệm thực hiện đầy đủ 02 phần thi:

+  Phần thi viết bài: Mỗi thí sinh dự thi lựa chọn và viết một bài dự thi trình bày nhận thức của bản thân về một nội dung tâm đắc nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với bản thân, cơ quan, đơn vị, địa phương mình đang công tác, sinh sống.

+ Phần thi thuyết trình: Thí sinh bốc thăm câu hỏi và thuyết trình nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đề cương do Ban tổ chức Hội thi phát hành. 

4- Khi có kiến nghị, đề xuất về những vấn đề có liên quan đến Hội thi phải có báo cáo bằng văn bản hoặc phản ánh trực tiếp với Ban Tổ chức hội thi. Nếu có vi phạm, Ban Tổ chức Hội thi sẽ có hình thức xử lý, cao nhất là đình chỉ dự thi hoặc hủy kết quả thi và báo cáo về cơ quan chủ quản xem xét trách nhiệm.

5- Các thí sinh dự thi có số báo danh do Ban Tổ chức quy định và phải đeo số báo danh trong suốt quá trình diễn ra Hội thi.

III- BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ, TỔ DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1- Ban Tổ chức Hội thi:

- Xây dựng thể lệ; quy chế thi; thành lập Hội đồng giám khảo, Tổ thư ký, Tổ dẫn chương trình hội thi.

- Điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động có liên quan đến Hội thi theo kế hoạch đã đề ra; giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ; trả lời khiếu nại, chất vấn khi có yêu cầu.

2- Hội đồng giám khảo:

- Xây dựng biểu điểm, phiếu chấm điểm cho từng phần thi; tiến hành chấm điểm cả 02 phần thi.

- Chấm điểm độc lập, công tâm, khách quan, chính xác; chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Hội thi và trả lời chất vấn, các khiếu nại (nếu có) về kết quả thi của các thí sinh dự thi.

3- Tổ thư ký:

- Ghi chép, tổng hợp điểm thi của các thí sinh qua các phần thi, kết quả thi đảm bảo chính xác, khách quan.

- Soạn thảo một số văn bản liên quan khi Ban Tổ chức hội thi yêu cầu.

4- Tổ dẫn chương trình:

Xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức và thực hiện dẫn chương trình Hội thi theo đúng quy định.

Ban Tổ chức Hội thi yêu cầu Hội đồng giám khảo, Tổ thư ký, dẫn chương trình và các thí sinh dự thi thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.