Trang chủ > Các cuộc thi

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

( 28-03-2018 05:42:00  )
 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 31.01.2018 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ; Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 22.3.2017 của Ban Thường vụ huyện uỷ Sông Mã về công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2020; Ban Thường vụ huyện uỷ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1- Mục đích

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 - Nâng cao trách nhiệm, ý thức học hỏi, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả công tác của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

2- Yêu cầu

- Triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hội thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Tổ chức Hội thi chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức.

II- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN

1- Tên Hội thi: "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2- Đối tượng dự thi:

- Các đồng chí trong cấp uỷ các chi bộ, các đồng chí đảng ủy viên các đảng ủy trực thuộc huyện uỷ.

- Đồng chí Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn, đảng uỷ Quân sự huyện, Công an huyện, Bệnh viện đa khoa huyện.  

3- Nội dung, hình thức tổ chức Hội thi

3.1- Nội dung thi: Ban tổ chức Hội thi có trách nhiệm phát hành bộ đề thi và đề cương để định hướng nội dung cho các thí sinh dự thi tham khảo, luyện tập. Nội dung thi tập trung vào các vấn đề sau:

- Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

- Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”.

- Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

3.2- Hình thức tổ chức hội thi

- Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên tham dự hội thi

+ Đảng bộ các xã, thị trấn qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn từ 01 đến 02 thí sinh tham dự Hội thi.

+ Đảng bộ Bệnh viện đa khoa, đảng bộ Quân sự huyện, đảng bộ công an huyện thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn 01 thí sinh tham dự  Hội thi.

+ Các chi bộ trực thuộc huyện ủy lựa chọn và cử các đồng chí trong cấp ủy tham dự Hội thi.

- Thời gian

+ Các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn, lập danh sách các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên dự thi gửi về huyện ủy trước ngày 30.3.2018 (qua Ban Tuyên giáo huyện ủy).

+ Hội thi tổ chức xong trước ngày 19.5.2018

- Hình thức tổ chức Hội thi: Thí sinh phải thực hiện 02 nội dung thi bắt buộc sau:

+ Phần thi viết bài: Mỗi thí sinh dự thi lựa chọn và viết một bài dự thi trình bày nhận thức của bản thân về một nội dung tâm đắc nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với bản thân, cơ quan, đơn vị, địa phương mình đang công tác, sinh sống.

+ Phần thi thuyết trình: Thí sinh bốc thăm câu hỏi và thuyết trình  nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đề cương do Ban tổ chức Hội thi phát hành.

III- KINH PHÍ VÀ GIẢI THƯỞNG

1- Kinh phí tổ chức hội thi

Sử dụng nguồn kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị được cấp năm 2018.

2- Giải thưởng

- Giải nhất: 01 giải, trị giá 1.500.000 đồng.

- Giải nhì: 03 giải, trị giá mỗi giải 1.200.000 đồng.

- Giải ba: 04 giải, trị giá mỗi giải 1.000.000 đồng.

- Giải khuyến khích: 08 giải, trị giá mỗi giải 800.000 đồng.

3-Khen thưởng

Ban Thường vụ huyện uỷ tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi .

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Thường vụ huyện ủy quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi. Giao Ban Tổ chức Hội thi chuẩn bị chu đáo các nội dung đảm bảo Hội thi tiết kiệm, hiệu quả, thành công.

2- Giao các tổ chức cơ sở đảng tổ chức tuyên truyền, phát động, lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

3- Giao Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ động, phối hợp với các cơ quan, các tổ chức cơ sở đảng tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức thực hiện kế hoạch này./.