Trang chủ > Các cuộc thi

Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018

( 10-07-2018 05:08:00  )
 

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khoá X)về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018, Ban Thường vụ huyện uỷ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Sông Mã năm 2018 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tạo điều kiện cho các đồng chí báo cáo viên, cấp ủy viên được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, tôn vinh những báo cáo viên xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng.

2- Yêu cầu

- Hội thi Báo cáo viên giỏi phải được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, khoa học, chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan.

- Quá trình tổ chức Hội thi cần chú ý công tác tuyên truyền, mời đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đến dự và theo dõi; gắn tuyên truyền về Hội thi với tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1- Nội dung Hội thi

Báo cáo viên giỏi về triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, tập trung vào các nội dung sau:  

1. Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

2. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

3. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

4. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thử bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

2- Hình thức thi

2.1- Hình thức tổ chức Hội thi

Ban Thường vụ huyện tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện. Căn cứ vào kết quả hội thi, chọn cử 01 thí sinh xuất sắc nhất tham gia Hội thi chung khảo toàn tỉnh.

2.2- Các phần thi của Hội thi

- Thi soạn đề cương thuyết trình:

Mỗi thí sinh lựa chọn một vấn đề cụ thể trong nội dung thi để biên soạn đề cương thuyết trình, gửi về Ban Tổ chức Hội thi theo quy chế hội thi.

- Thi thuyết trình:

Trên cơ sở đề cương thuyết trình, mỗi thí sinh thực hiện bài thi thuyết trình (tuyên truyền miệng) tham gia thi thuyết trình tại Hội thi. Khuyến khích thí sinh dự thi sử dụng các phương tiện hỗ trợ khi thuyết trình để tăng hiệu quả nội dung tuyên truyền miệng.

- Thi vấn đáp:

Mỗi thí sinh phải trả lời câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra với nội dung liên quan đến phần thi thuyết trình được trình bày tại Hội thi.

Cách tính kết quả thi:

 Ban Giám khảo Hội thi chấm điểm 03 nội dung trên, điểm thi từng nội dung được tính theo thang điểm 10. Điểm thuyết trình hệ số 3, điểm đề cương hệ số 2, điểm trả lời câu hỏi vấn đáp hệ số 1.

 3- Đối tượng dự thi

Cấp ủy viên, báo cáo viên cấp huyện và cơ sở.

4- Thời gian, kinh phí và giải thưởng

- Thời gian: Hội thi tổ chức trong tháng 9 năm 2018.

- Kinh phí tổ chức Hội thi: Từ nguồn ngân sách Văn phòng huyện uỷ năm 2018.

- Chứng nhận Báo cáo viên giỏi và tiền thưởng:

Ban Thường vụ huyện ủy quyết định:

+ Trao Giấy chứng nhận cho 03 báo cáo viên xuất sắc, tiền thưởng kèm theo Giấy chứng nhận: 2.000.000 đồng.

+ Trao Giấy chứng nhận báo cáo viên giỏi cho các báo cáo viên còn lại; tiền thưởng kèm theo Giấy chứng nhận: 1.000.000 đồng.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Thường vụ huyện uỷ quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi.

2- Giao Ban Tuyên giáo huyện uỷ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Tổ chức Hội thi chuẩn bị và tổ chức Hội thi, thường xuyên báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy.

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Hội thi.

3- Giao các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện uỷ:

Mỗi tổ chức cơ sở đảng chọn cử 01 đồng chí báo cáo viên tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi huyện (trừ Chi bộ Ban Tuyên giáo huyện uỷ). Hướng dẫn các báo cáo viên được chọn cử dự thi soạn đề cương thuyết trình, gửi Ban Tổ chức Hội thi (qua Ban Tuyên giáo huyện uỷ) chấm, chọn cử thí sinh tham gia Hội thi cấp huyện.

Ban Thường vụ huyện uỷ yêu cầu đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng triển khai nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch này./.