Trang chủ > Các cuộc thi

Công văn hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2018

( 09-07-2018 05:07:00  )
 

Để Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2018 đạt chất lượng, Ban Tổ chức Hội thi đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy hướng dẫn các báo cáo viên dự thi một số nội dung như sau:

1- Đối với phần thi soạn bài thi tuyên truyền miệng

Đề cương tuyên truyền miệng được đánh máy trên một mặt giấy khổ A4, cỡ chữ 14pt, phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode/Time New Roman, dung lượng từ 15- 20trang, đóng thành quyển, có bìa. Bìa Đề cương cần ghi rõ: Họ tên thí sinh; chức vụ, đơn vị công tác; tên chuyên đề.

Trang cuối Đề cương dự thi phải có chữ ký của thí sinh dự thi.

2- Đối với bài thi thuyết trình

          1.1- Đề cương tuyên truyền miệng trình bày trong thời gian 120 phút. Tuy nhiên, do thời gian của Hội thi, phần thi thuyết trình thí sinh chỉ trình bày trong khoảng thời gian từ 25 - 30 phút. Nội dung thuyết trình cần cô đọng, trọng tâm, đảm bảo đầy đủ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đồng thời liên hệ với thực tiễn tình hình thực hiện Nghị quyết của địa phương, cơ quan, đơn vị.

          1.2- Cơ cấu nội dung thuyết trình:

          - Phần thuyết trình Nghị quyết (thời gian trình bày khoảng 20 phút), trong đó tập trung:

          + Nêu lý do, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức ban hành Nghị quyết;

          + Khái quát những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trọng tâm là mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp được nêu ra trong Nghị quyết.

          - Phần liên hệ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết (thời gian trình bày khoảng 10 phút), trong đó tập trung:

          + Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nội dung kế hoạch, chương trình hành động;

          + Nhiệm vụ tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân;

          + Những công việc đã và đang triển khai thực hiện của địa phương, đơn vị;

          + Tác dụng của việc thực hiện Nghị quyết.

          1.3- Bố cục bài thi thuyết trình:

PHẦN THỨ NHẤT

1- Giới thiệu chung về Nghị quyết

2- Lý do ban hành Nghị quyết

3- Giới thiệu tóm tắt bố cục của Nghị quyết

PHẦN THỨ HAI

1- Đánh giá thực trạng tình hình

2- Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo

3- Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp

4- Tổ chức thực hiện

5- Về xây dựng chương trình hành động

PHẦN THỨ BA

1- Tác dụng của việc thực hiện Nghị quyết đối với tình hình thực tiễn đang diễn ra trong xã hội.

2- Tác dụng của việc thực hiện Nghị quyết trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, các báo cáo viên dự thi quan tâm thực hiện./.