Trang chủ > Các cuộc thi

Công văn đăng ký tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi 2018

( 10-07-2018 05:10:00  )
 

Ban Tuyên giáo huyện ủy đề nghị mỗi tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy chọn cử 01 đồng chí báo cáo viên tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018, cụ thể:

1- Đối với các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy:

Chi bộ chọn cử 01 đồng chí là Bí thư hoặc Phó Bí thư, Chi ủy viên.

2- Đối với Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy:

Đảng bộ chọn cử 01 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ.

Các tổ chức cơ sở Đảng lập danh sách báo cáo viên tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018 (họ và tên, năm sinh, tên đơn vị công tác, chức vụ); hướng dẫn báo cáo viên được cử tham dự Hội thi chuẩn bị Đề cương tuyên truyền miệng (nội dung hướng dẫn kèm theo Công văn này).

Đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy gửi danh sách báo cáo viên và Đề cương tuyên truyền miệng về Ban Tuyên giáo huyện ủy chậm nhất ngày 03.8.2018 để tổng hợp.

 

HƯỚNG DẪN BỐ CỤC BÀI DỰ THI

PHẦN THI SOẠN ĐỀ CƯƠNG THUYẾT TRÌNH

__________

 

 

Thí sinh dự thi phải chuẩn bị Đề cương tuyên truyền miệng, tự chọn 01 trong 04 nội dung:

(1)- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

(2)- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

(3)- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

(4)- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thử bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Đề cương tuyên truyền miệng được đánh máy trên một mặt giấy khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode/Time New Roman, dung lượng từ 15- 20trang, đóng thành quyển, có bìa. Bìa Đề cương cần ghi rõ: Họ tên thí sinh; chức vụ, đơn vị công tác; tên chuyên đề.  Trang cuối Đề cương dự thi phải có chữ ký của thí sinh dự thi.

          BỐ CỤC BÀI DỰ THI:

 

PHẦN THỨ NHẤT

1- Giới thiệu chung về Nghị quyết

2- Lý do ban hành Nghị quyết

3- Giới thiệu tóm tắt bố cục của Nghị quyết

PHẦN THỨ HAI

1- Đánh giá thực trạng tình hình

2- Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo

3- Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp

4- Tổ chức thực hiện

5- Về xây dựng chương trình hành động

PHẦN THỨ BA

1- Tác dụng của việc thực hiện Nghị quyết đối với tình hình thực tiễn đang diễn ra trong xã hội.

2- Tác dụng của việc thực hiện Nghị quyết trong cơ quan, đơn vị, địa phương.