Trang chủ > Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quy chế Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

( 08-03-2017 09:33:00  )
 
Nội dung Quy chế 04-QC/BTC ngày 01 tháng 3  năm 2017 của Ban Tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Căn cứ Kế hoạch số 88-KH/HU ngày 23.02.2017 của Ban Thường vụ huyện uỷ về tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Quyết định số 247-QĐ/HU ngày 14.02.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Ban Tổ chức Hội thi ban hành Quy chế Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:

I- CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1- Việc tổ chức Hội thi phải được thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 16.01.2016 của Ban Thường vụ huyện uỷ về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Sông Mã.

2- Chấp hành nghiêm thời gian làm việc của Hội thi (phần thi chung khảo):

+ Sáng từ 7h00’ - 11h00’.

+ Chiều từ 13h30’ - 17h30’.

3- Tuân thủ nghiêm các quy định của Hội thi và phải có mặt trong suốt thời gian diễn ra Hội thi.

4- Không sử dụng điện thoại di động trong hội trường, không phát ngôn tùy tiện, không có các hành vi gây ảnh hưởng đến Hội thi.

5- Trang phục: Đảm bảo gọn gàng, lịch sự và phù hợp.

II- ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH DỰ THI

1- Các thí sinh tham dự Hội thi phải thuộc đối tượng dự thi theo Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 16.01.2016 của Ban Thường vụ huyện uỷ về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Sông Mã.

2- Thí sinh tham dự hội thi vắng mặt phải có lý do và được Ban Tổ chức Hội thi đồng ý.

3- Các thí sinh dự thi có trách nhiệm thực hiện đầy đủ 03 phần thi: Trả lời câu hỏi, thuyết trình và năng khiếutheo thứ tự bốc thăm. 

4- Khi có kiến nghị, đề xuất về những vấn đề có liên quan đến Hội thi phải có báo cáo bằng văn bản hoặc phản ánh trực tiếp với Ban Tổ chức hội thi. Nếu có vi phạm, Ban Tổ chức Hội thi sẽ có hình thức xử lý, cao nhất là đình chỉ dự thi hoặc hủy kết quả thi và báo cáo về cơ quan chủ quản xem xét trách nhiệm.

5- Các thí sinh dự thi có số báo danh do Ban Tổ chức quy định và phải đeo số báo danh trong suốt quá trình diễn ra Hội thi.

III- BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ, TỔ DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1- Ban Tổ chức Hội thi:

- Xây dựng thể lệ; quy chế thi; thành lập Hội đồng giám khảo, Tổ thư ký, Tổ dẫn chương trình hội thi.

- Điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động có liên quan đến Hội thi theo kế hoạch đã đề ra; giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ; trả lời khiếu nại, chất vấn khi có yêu cầu.

2- Hội đồng giám khảo:

- Xây dựng biểu điểm, phiếu chấm điểm cho từng phần thi; tiến hành chấm điểm cả 3 phần thi.

- Chấm điểm độc lập, công tâm, khách quan, chính xác; chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Hội thi và trả lời chất vấn, các khiếu nại (nếu có) về kết quả thi của các thí sinh dự thi.

3- Tổ thư ký:

- Ghi chép, tổng hợp điểm thi của các thí sinh qua các phần thi, kết quả thi đảm bảo chính xác, khách quan.

- Soạn thảo một số văn bản liên quan khi Ban Tổ chức hội thi yêu cầu.

4- Tổ dẫn chương trình:

- Xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức và thực hiện dẫn chương trình Hội thi theo đúng quy định.

- Không gợi ý cho các thí sinh dự thi dưới bất cứ hình thức nào.

Ban Tổ chức Hội thi yêu cầu Hội đồng giám khảo, Tổ thư ký, Tổ dẫn chương trình và các thí sinh dự thi thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.

 

Nơi nhận:

   - Các đ/c BTC Hội thi; Hội đồng GK, Tổ dẫn chương trình, Tổ thư ký.

- Các TCCS Đảng;

- Các cơ quan, đơn vị huyện;

- Lưu VT.

PHÓ BÍ THƯ

Kiêm

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

 (Đã ký)

  

Hoàng Thị Đôi