Trang chủ > Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn

( 05-02-2018 07:23:00  )
 
Trong những ngày này, hòa chung không khí tưng bừng đón chào Xuân mới - Mậu Tuất 2018, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phấn khởi chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2018).

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, bằng đường lối đúng đắn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua bao thử thách, hy sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xóa bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã làm thay đổi diện mạo của đất nước ta với nhiều kỳ tích đáng trân trọng được thế giới ngợi ca.

Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 88 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với cả nước, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh ta không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh nhà trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Bước vào năm 2018 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 nói riêng, giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nhất là với các tỉnh Bắc Lào.

Chúng ta tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đem sức khỏe, trí tuệ và lòng nhiệt huyết cách mạng, khắc phục mọi khó khăn , quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo, tạo tiền đề cho Sơn La ngày càng phát triển đi lên, tất cả vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo baosonla.org.vn