Trang chủ > Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

( 08-03-2017 08:00:00  )
 
Nội dung Kế hoạch

ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA

HUYỆN UỶ SÔNG MÃ

*

Số 88-KH/HU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 


      

 Sông Mã, ngày 23 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp

giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh”

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 16.01.2017 của Ban Thường vụ huyện uỷ về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Sông Mã;

Ban Thường vụ huyện uỷ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:

 I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1- Mục đích

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế trên địa bàn huyện về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân.

- Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn đi vào cuộc sống.

2- Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng hội thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế trên địa bàn huyện tích cực tham gia, hưởng ứng.

- Hội thi cần tổ chức chất lượng, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Các cơ quan, đơn vị cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức hội thi; tích cực tham gia, hưởng ứng.

II- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN

1-Tên gọi cuộc thi, đối tượng

- Tên gọi Hội thi: “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

-Đối tượng dự thi: Công chức, viên chức, người lao động trong 77 đơn vị trường học, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế và 19 trạm y tế trên địa bàn huyện.

2- Hình thức, nội dung

2.1- Thi sơ khảo: Bí thư đảng bộ, chi bộ các đơn vị trường học, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm y tế, Trạm y tế xã, thị trấn tổ chức phát động cuộc thi viết trong công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị có bài tham gia dự thi.

- Nội dung: Trình bày quan điểm, nhận thức của bản thân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với công việc của mình.

- Các đơn vị tổ chức chấm, lựa chọn những bài thi xuất sắc gửi về Ban Tổ chức hội thi.

- Sau khi nhận các bài dự thi của các đơn vị gửi về, Ban Tổ chức hội thi chỉ đạo Hội đồng Giám khảo đánh giá, lựa chọn các bài thi xuất sắc để tham dự vòng thi chung khảo.

2.2- Thi chung khảo: Tổ chức 03 phần thi:

- Phần thi kiến thức: Thi bốc thăm trả lời câu hỏi. Nội dung các câu hỏi liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (có câu hỏi và đề cương trả lời câu hỏi).

- Phần thi thuyết trình: Người dự thi trình bày quan điểm, nhận thức của bản thân về một nội dung cá nhân tâm đắc nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với công việc của mình.

 - Phần thi năng khiếu: Người dự thi lựa chọn các hình thức để thể hiện như: Nhạc cụ dân tộc, hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện, diễn xuất… Nội dung ca ngợi Hồ Chí Minh.

3- Thời gian tiến hành

 - Thời gian nhận bài dự thi sơ khảo: Từ ngày 15.3.2017 - 31.3.2017.

 - Thời gian tổ chức thi chung khảo: Dự kiến đầu tháng 5.2017.

III- KINH PHÍ VÀ GIẢI THƯỞNG

1- Kinh phí

Sử dụng từ nguồn kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị năm 2017.

2-Giải thưởng và khen thưởng

2.1- Giải cá nhân:

+ Giải nhất: 01 giải, trị giá 4.000.000 đồng.

+ Giải nhì: 02 giải, trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng.

+ Giải ba: 03 giải, trị giá mỗi giải 1.200.000 đồng.

+ Giải khuyến khích: 04 giải, trị giá mỗi giải 800.000 đồng.

+ Giải phụ:

  • Giải người có phần thi kiến thức tốt nhất: 01 giải, trị giá mỗi giải 400.000 đồng.
  • Giải người thuyết trình hay nhất: 01 giải, trị giá mỗi giải 400.000 đồng.
  • Giải người năng khiếu xuất sắc nhất: 01 giải, trị giá mỗi giải 400.000 đồng.

2.2- Khen thưởng:

Ban Thường vụ huyện uỷ tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi (Tiền thưởng kèm theo giấy khen cho mỗi cá nhân thực hiện theo điểm c, khoản 1, Điều 75; tiền thưởng kèm theo giấy khen cho mỗi tập thể thực hiện theo điểm b, khoản 2, Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ).

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Giao Ban Tổ chức Hội thi triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo Hội thi thành công.

2- Giao Bí thư chi bộ các đơn vị thuộc ngành giáo dục, y tế trên địa bàn huyện tổ chức phát động, đảm bảo 100%  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia.

Tổ chức đánh giá các bài dự thi, lựa chọn các bài thi xuất sắc gửi Ban Tổ chức Hội thi.

Trực tiếp đồng chí Bí thư chi bộnộp các bài thi (bao gồm các bài thi xuất sắc; các bài thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị; báo cáo kết quả tổ chức Hội thi) về Ban Thường vụ huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo huyện uỷ) chậm nhất ngày 31.3.2017.

3- Văn phòng huyện uỷ phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện uỷ đảm bảo kinh phí tổ chức thành công Hội thi./.

Nơi nhận

- Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ;

- Đồng chí Nguyễn Văn Vỵ - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh uỷ;

- Các đ/c Huyện uỷ viên;

- Các TCCS Đảng;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- Các đơn vị trường học, các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

- Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

 

Vi Đức Thọ