Trang chủ > Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Công văn phát hành Câu hỏi và Đề cương trả lời câu hỏi Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

( 10-03-2017 08:49:00  )
 
Nội dung Công văn số 06-CV/BTC ngày 06 háng 3 năm 2017 của Ban tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Căn cứ Kế hoạch số 88-KH/HU ngày 23.02.2017 của Ban Thường vụ huyện uỷ về tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Ban Tổ chức Hội thi phát hành Câu hỏi và Đề cương trả lời câu hỏi Hội thi“Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dành cho thí sinh đã qua vòng sơ khảo, dự thi vòng chung khảo (phần thi thứ nhất).

Đề nghị các đơn vị trường học, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế, 19 trạm y tế trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện dự thi vòng chung khảo./.

CÂU HỎI VÀ ĐỀ CƯƠNG TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp

giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh”

(Dành cho thí sinh đã qua vòng sơ khảo, dự thi vòng chung khảo)

 

 

          Câu 1: Ngày 15.5.2016, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí hãy cho biết ý nghĩa ngày, tháng Chỉ thị được ban hành.

          Gợi ý trả lời:

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 5 tác phẩm của Người được công nhận là bảo vật quốc gia. Bản Di chúc của Người là sự kết tinh tinh thần tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp suốt đời phấn đấu hy sinh vì nước, vì dân; chỉ ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi; là những lời căn dặn thiết tha; là sức mạnh thôi thúc toàn dân tộc hành động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bác Hồ là một nhà chiến lược, một nhà tổ chức thiên tài, để lại cho chúng ta không chỉ một kho tàng lý luận và một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn mà quý giá hơn là một cuộc đời, một con người, một nhân cách vĩ đại, mẫu mực. Bản Di chúc được Bác viết trong bốn năm, lại chọn đúng dịp ngày sinh của mình, từ ngày 10.5.1965 đến ngày 15.5.1969, mỗi ngày Bác dành đúng một tiếng, từ 9 giờ đến 10 giờ để suy nghĩ và viết về ngày ra đi của mình.

Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 15.5.2016, đây cũng chính là ngày, tháng mà Bác viết xong bản Di chúc. Điều này mang ý nghĩa là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ ghi nhớ Di chúc của Bác, học tập và làm theo Di chúc của Người. Đây là điểm hội tụ thiêng liêng của tất cả tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác trong một ngàn từ của bản di chúc.

 

Câu 2: Đồng chí hãy nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII?

Gợi ý trả lời:

Ngày 15.5.2016, đúng dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với những yêu cầu đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới với nội dung hết sức cụ thể gắn với công việc hằng ngày tại cơ quan, đơn vị, qua đó, phải có chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ và từng việc làm cụ thể.

Điểm mới của Chỉ thị 05 là công tác xây dựng Đảng “nằm trong” việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều đó có nghĩa là việc học tập và làm theo gương Bác phải góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi người sẽ là những “viên gạch hồng” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Một điểm nhấn nữa của Chỉ thị 05 là thể hiện yêu cầu giáo dục, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được tiến hành trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Nhưng trước hết là đội ngũ lãnh đạo, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải là người đi đầu với trách nhiệm nêu gương để xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Có thể nói, so với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung rộng hơn, phong phú hơn, rõ ràng hơn và yêu cầu cũng cao hơn. Nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 là: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ. Không lý thuyết, không nói suông, không chung chung, hình thức. Phải gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và với mỗi cán bộ, đảng viên. Việc không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành với kết quả không cao cũng được xem là chưa nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Và trong việc thực hiện cần phải “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật”.

 

Câu 3: Đồng chí hãy nêu những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người?

Gợi ý trả lời:

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người:

- Con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

- Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người”:

- “Trồng người” là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng.

Xuất phát từ quan niệm coi con người là vốn quý nhất, là yếu tố quyết định đối với sự thành bại của cách mạng, là mục tiêu và động lực của cách mạng, Hồ Chí Minh hết sức coi trọng chiến lược “trồng người”.

- “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”.

Tiêu chuẩn của con người xã hội chủ nghĩa, theo Hồ Chí Minh:

+ Có tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

+ Có đạo đức và lối sống xã hội chủ nghĩa.

+ Có tác phong xã hội chủ nghĩa.

+ Có năng lực làm chủ.

- Chiến lược “trồng người” là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội:

“Trồng người”, xây dựng con người mới phải được đặt ra trong suốt cuộc đời mỗi người. Đây là quyền lợi, cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người với sự nghiệp xây dựng đất nước. Đồng thời nó cũng thể hiện sự trưởng thành, vươn lên của mỗi cá nhân.

- Những biện pháp để xây dựng con người mới:

Để thực hiện chiến lược “trồng người” có nhiều biện pháp, nhưng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục đào tạo là quan trọng nhất.

 

Câu 4: Đồng chí hãy nêu nội dung công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Gợi ý trả lời:

*/ Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng:

Phải dựa vào lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, lý luận.

Nội dung xây dựng Đảng về chính trị bao gồm: Xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị, xây dựng và thực hiện nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị… Trong các nội dung trên, theo Hồ Chí Minh đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng.

*/ Xây dựng Đảng về tổ chức:

Về hệ thống tổ chức của Đảng, Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức.

Trong hệ thống tổ chức đảng, Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên.

Về công tác cán bộ, Người luôn quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Theo Người, “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt ra chính sách đúng.Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

*/ Xây dựng Đảng về đạo đức:

Đảng là đạo đức, là văn minh, nhờ đó Đảng mới trong sạch, vững mạnh. Trong 12 điều xây dựng Đảng chân chính cách mạng. Người nhấn mạnh, Đảng là một tổ chức cách mạng chứ không phải tổ chức để “làm quan phát tài”. Không như vậy, Đảng sẽ rơi vào thoái hoá, biến dạng, tha hoá, xa dân, tự đánh mất sức mạnh tự bảo vệ. Sức mạnh ấy từ dân mà ra, do dân gây dựng, phát triển.

Hồ Chí Minh đưa ra tiêu chí của một người cán bộ tốt, đó là người cán bộ phải vừa có đức, vừa có tài.

 

Câu 5: Đồng chí hãy nêu những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Gợi ý trả lời:

Những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm:

*/ Trung với nước, hiếu với dân:

Trung với nước là trung thành vô hạn với sự nghiệp dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước, làm cho đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Nước là của dân, dân làm chủ đất nước, trung với nước là trung với dân, vì lợi ích của nhân dân… Hiếu với dân nghĩa là cán bộ đảng, cán bộ nhà nước vừa là người lãnh đạo, vừa là “đày tớ trung thành của nhân dân”.

Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất hàng đầu của đạo đức cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước, hiếu với dân thể hiện quan điểm của Người về mối quan hệ và nghĩa vụ của mỗi cá nhân với cộng đồng, đất nước.

*/ Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình:

Hồ Chí Minh coi yêu thương con người là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Thương yêu con người phải tin vào con người. Với mình thì chặt chẽ, nghiêm khắc; với người thì khoan dung, độ lượng, rộng rãi, nâng con người lên, kể cả với những người lầm đường, lạc lối, mắc sai lầm, khuyết điểm. Yêu thương con người là giúp cho mỗi người ngày càng tiến bộ, tốt đẹp hơn; phải biết và dám dấn thân để đấu tranh giải phóng con người.

*/ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, là mối quan hệ “với tự mình”. Theo Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính của con người, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương. Chí công vô tư là đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải trọng lợi ích của cách mạng hơn tính mệnh của mình. Phải hi sinh lợi ích của mình cho Đảng; việc của cá nhân và lợi ích của cá nhân để lại sau. Theo Bác, chí công vô tư là đạo đức cao nhất.

*/ Tinh thần quốc tế trong sáng:

Quan niệm đạo đức về tình đoàn kết quốc tế trong sáng của Hồ Chí Minh thể hiện trong các điểm sau: Đoàn kết với nhân dân lao động các nước vì mục tiêu chung đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức, bóc lột. Đoàn kết quốc tế giữa những người vô sản toàn thế giới vì một mục tiêu chung “bốn phương vô sản đều là anh em”. Đoàn kết với nhân loại tiến bộ vì hoà bình, công lý và tiến bộ xã hội. Đoàn kết quốc tế gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước chân chính sẽ dẫn đến chủ nghĩa quốc tế trong sáng, chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa sô vanh, vị kỷ, hẹp hòi, kỳ thị dân tộc…

(Chủ nghĩa sô vanh là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm (thường là một quốc gia hoặc một dân tộc)).

 

Câu 6: Đồng chí hãy nêu phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Gợi ý trả lời:

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện qua:

- Phong cách lãnh đạo:

+ Phong cách dân chủ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách: Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách làm việc thật sự dân chủ, tôn trọng tập thể, không phân biệt chức vụ cao thấp. Thực hiện dân chủ, tôn trọng tập thể là vấn đề có tính nguyên tắc xuất phát từ nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của đảng kiểu mới.

+ Tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên: Theo Hồ Chí Minh, sau khi nghị quyết đã được ban hành, phải tổ chức tốt để nghị quyết đi vào cuộc sống; điều đó gắn liền với công việc kiểm tra, kiểm soát.

+ Phong cách quần chúng, luôn luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân: Tư tưởng trọng dân và tin dân nhất quán từ trong suy nghĩ và hành động thường nhật hằng ngày của Hồ Chí Minh. Chính vì trọng dân, tin dân và thương dân nên Người lấy dân làm đối tượng phục vụ.

+ Phong cách nêu gương: Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

- Phong cách làm việc khoa học và đổi mới:

+ Phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực: Phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực của Hồ Chí Minh là không né tránh những sự việc tiêu cực, thường được núp dưới tính chất là “nhạy cảm”, càng không cho phép lợi dụng hai chữ “nhạy cảm” để che chắn sai lầm, bưng bít sự thật, bao che cho nhau.

+ Phong cách làm việc luôn đổi mới: Đó là một phong cách không cố chấp, bảo thủ, luôn đổi mới.

Câu 7: Đồng chí hãy cho biết phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện như thế nào trong cuộc sống hằng ngày?

Gợi ý trả lời:

Nét chung tạo nên tính nhất quán trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là sự chân thành, bình dị, tự nhiên. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh có các đặc trưng cơ bản sau:

*/ Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp:

Trong các cuộc tiếp xúc, Người thường khiêm tốn, không bao giờ đặt mình cao hơn người khác, mà trái lại, luôn hoà nhã, quan tâm chu đáo đến những người chung quanh.

*/ Chân tình, nồng hậu, tự nhiên:

Khi gặp gỡ mọi người, với những cử chỉ thân mật, lời hỏi thăm chân tình hay một câu nói đùa, Người đã tạo ngay ra một bầu không khí thân mật, thoải mái, thân thiết như trong một gia đình.

Một nét nhân cách nổi bật trong giao tiếp, ứng xử của Hồ Chí Minh là sự khiêm tốn chân thành, sự thân thiện thực lòng với mọi người, không một chút gợn nào cho sự sùng bái cá nhân.

Sự ân cần, nồng hậu, xoá bỏ mọi nghi thức, đi thẳng đến trái tim con người bằng tình cảm chân thực, tự nhiên, đó chính là nét nổi bật trong phong cách ứng xử của những nhà văn hoá lớn của mọi thời đại.

*/ Linh hoạt, chủ động, biến hoá:

Ứng xử văn hoá Hồ Chí Minh đạt tới sự kết hợp hài hoà giữa tình cảm nồng hậu với lý trí sáng suốt, nên linh hoạt, uyển chuyển, sẵn sàng vì cái lớn mà châm chước cái nhỏ.

 

Câu 8: Đồng chí hãy nêu quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ?

Gợi ý trả lời:

Theo Hồ Chí Minh, dân chủ có nghĩa “dân là chủ”; đối lập với quan niệm “quan chủ”, thể hiện bản chất trong cấu tạo quyền lực của xã hội. Người nhấn mạnh: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ”, “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ”, “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”.

Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên không bao giờ được quên “dân là chủ”, “mọi quyền hành đều ở nơi dân”, nhân dân thật sự là ông chủ tối cao của chế độ mới.

Trong quan hệ giữa dân và Đảng, Hồ Chí Minh quan niệm: dân là chủ và dân làm chủ thì Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên là đày tớ và làm đày tớ cho dân. Dân chủ trong xã hội Việt Nam được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… Dân chủ thể hiện trên lĩnh vực chính trị là quan trọng nhất, nổi bật nhất và được biểu hiện tập trung trong hoạt động của Nhà nước.

Hồ Chí Minh coi dân chủ thể hiện ở việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Dân chủ không dừng lại với tư cách như là một thiết chế xã hội của một quốc gia, mà còn có ý nghĩa biểu thị mối quan hệ quốc tế, hoà bình giữa các dân tộc. Đó là dân chủ, bình đẳng trong mọi tổ chức quốc tế, là nguyên tắc ứng xử trong các quan hệ quốc tế.           

                                                             

Câu 9: Phong cách dân chủ được thể hiện như thế nào trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

Gợi ý trả lời:

Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Trước hết, theo Hồ Chí Minh mọi cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, đồng thời tinh thần ấy cũng thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của Người.

 Thứ hai, phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh của tập thể.                                                     Người yêu cầu: “Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”. “Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến”; “thực hành dân chủ là cái chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Bản thân Người là tấm gương mẫu mực về thực hành dân chủ.

Thứ ba, nhận trách nhiệm cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ngườigiải thích: “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách tức là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung”.

 

Câu 10: Đồng chí hãy cho biết phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Gợi ý trả lời:

Theo Hồ Chí Minh, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm.

Trước hết, cần nêu gương trên ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Đối với người luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng. Đối với việc dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng” (để việc công lên trên, lên trước việc tư).

Thứ hai, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo.

Thứ ba, để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Người chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

 

Câu 11: Đồng chí hãy cho biết sự cần thiết phải học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh?

Gợi ý trả lời:

Phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng, của dân tộc ta, mãi mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho mọi người đến với chân, thiện, mỹ của cuộc sống. Học tập và làm theo phong cách của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích hoạt động của mình.

Người là tấm gương giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Học tập và làm theo phong cách vì dân, trọng dân, gần dân của Người để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên, cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay.

 

Câu 12: Đồng chí hãy nêu một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp từ nay đến năm 2020?

Gợi ý trả lời:

Các nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp từ nay đến năm 2020:

- Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khoá).

- Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”.

- Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

- Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

- Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.