Trang chủ > Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

( 17-04-2018 05:10:00  )
 

Thực hiện Kế hoạch số 140-KH/HU ngày 11.01.2018 của Ban Thường vụ huyện ủy, phát động phong trào thi đua đợt 01 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung thi đua thiết thực, phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Các tổ chức cơ sở Đảng đã kịp thì phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhằm nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình. Theo kế hoạch số 154-KH/HU ngày 14.3.2018 của Ban Thường vụ huyện ủy, trước ngày 05.5.2018, các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác.

    (Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ xã Chiềng Cang)   

 

Cũng trong tháng 4 này, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên học tập chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 156-KH/HU ngày 27. 3.2018 của Ban Thường vụ huyện ủy. Trên cơ sở đó, các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu xây dựng phong cách, tác phong theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

(Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 của Đảng bộ thị trấn)       

        

      T/h: Nguyễn Thị Bình, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy