Thông báo chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện (Tuần 12 từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2019)

(18/03/2019)
Thông báo chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện (Tuần 12 từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2019)