Huyện Sông Mã có 04 ha lúa chiêm xuân nhiễm dầy lưng trắng, dầy nâu

(19/05/2016)
Vụ chiên xuân năm nay huyện Sông Mã gieo cấy 1.588 ha tập trung vào các giống Nếp 87,97,98, ĐT52, HIT, Tám thơm, TBR225, nếp cái hoa vàng, nghị ưu, hương thơm 1.

Số liệu thống kê Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2015

(09/03/2016)
Số liệu thống kê Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2015