Ban hành Chỉ thị cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(08/03/2016)
Ngày 01/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.